TAILIEUCHUNG - Mẫu số F03A-CĐT

Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình | Cơ quan cấp trên: . Mẫu số F03A-CĐT Đơn vị chủ đầu tư: (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) Ban quản lý dự án: THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Quý năm Tên dự án, công trình hạng mục công trình Dự toán Kế hoạch năm Thực hiện đầu tư trong quý báo cáo Luỹ kế thực hiện đầu tư từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế thực hiện đầu tư từ khởi công đến cuối quý báo cáo Xây lắp Thiết bị Chi phí khác Cộng Xây lắp Thiết bị Chi phí khác Cộng Xây lắp Thiết bị Chi phí khác Cộng A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 án -Công trình +HMCT -Công trình +HMCT -Chi phí khác chưa tính cho từng đối tượng đầu tư án -Công trình +HMCT -Công trình +HMCT -Chi phí khác chưa tính cho từng đối tượng đầu tư án - Tổng cộng (1+2+3+ ) Lập, ngày tháng năm Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    18    0    28-01-2021