TAILIEUCHUNG - Thừa Máu

Tính đã ngưng tại đây, vì đã viết xong về các loại THIẾU: thiếu máu trắng (leukopenia), thiếu máu đỏ (anemia), thiếu phiến huyết nhỏ (thrombocytopenia). Tuy nhiên như trong medical statistics về "biểu đồ hình cái chuông" (Bell curve) có bình thường - normal- thì mới có thiếu; mà có thiếu thì phải có thừa (normal distribution on a bell curve). Tuy thế, vì thiếu thì giờ, có lẽ sẽ ngưng loạt bài này ở đây dù rằng đã tính viết về THƯÀ máu: quá nhiều máu trắng (leukocytosis), thừa máu đỏ (erythrocytosis), thừa phiến huyết nhỏ (thrombocytosis). | Thừa Máu Tính đã ngưng tại đây vì đã viết xong về các loại THIẾU thiếu máu trắng leukopenia thiếu máu đỏ anemia thiếu phiến huyết nhỏ thrombocytopenia . Tuy nhiên như trong medical statistics về biểu đồ hình cái chuông Bell curve có bình thường - normal- thì mới có thiếu mà có thiếu thì phải có thừa normal distribution on a bell curve . Tuy thế vì thiếu thì giờ có lẽ sẽ ngưng loạt bài này ở đây dù rằng đã tính viết về THƯÀ máu quá nhiều máu trắng leukocytosis thừa máu đỏ erythrocytosis thừa phiến huyết nhỏ thrombocytosis hoặc thrombocythemia cũng thế nhưng nói thrombocythemia thì có ý ám chỉ ung thư hơn - tức là ung thư cuả platlelet a neoplastic process involving the platelet . Đây là môt loạt bài nếu viết ra sẽ có thể tốn hơn 30-40 bài vì phải tách THƯÀ MÁU ra làm hai chuyện ngay 1 thừa máu leukocytosis erythrocytosis thrombocytosis do môt phản ứng tương đối lành a benign process or a reactive process . 2 thừa máu do môt. tiến trình ung thư a neoplastic process tức là đối với máu trắng gọi là leukemia đối với máu đỏ gọi là erythroleukemia đối với phiến huyết nhỏ gọi là essential thombocythemia. Dĩ nhiên leukemia thì thấy hàng ngày essential thrombocythemia thì thấy hàng tháng còn erythroleukemia thì cả đời may ra mới thấy môt lần. Trong leukemia thì lại tách ra chẳng hạn eosinophilic leukemia thì cả đời hematologist có lẽ chỉ cùng lắm thấy 1-2 cases và chả ai biết chữa ra sao dù rằng cũng dùng cytotoxic agents nhưng bnhân thường chết trong vòng 2-3 tháng . Sở dĩ câu chuyện sẽ phải rất dài bởi vì tách hai nhóm này ra ung thư hay không ung thư lắm khi rất khó và rất nhiều trường hợp phải theo dõi đếm máu và khám bênh nhân hàng mấy năm mới tách ra được. Tức là biên giới giữa hai nhóm này lắm khi rất mờ nhạt tuy nhiên đa số - có lẽ hơn 90 - thì ngay lúc đầu đã phải biết ngay là ung thư hay không . Chính những bnhân ở cái biên giới nửa nạc nửa mỡ này mới khó nó đòi hỏi sự vận động tất cả kiến thức cuả y sĩ nội thương và máu . Thiên kinh vạn quyển là ở đây. Cứ tính ra