TAILIEUCHUNG - Thư mời (Mẫu 2 )

Mẫu thư mời số 2 của Công ty quản lý nhà ở quân khu 7. | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/ HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7 HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN). CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ Số:_/_ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THƯ MỜI1 Kính gửi: Ông (Bà). ., Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện). ./thành phố có Quyết định số:/ phê duyệt bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số: đường:phường (xã, thị trấn):. quận (huyện):. Để hoàn tất việc bán nhà, kính mời Ông/Bà . .đến ký hợp đồng mua nhà ở: - Thời gian:. - Địa điểm:. - Cán bộ tiếp:. Khi đi Ông/ lòng mang theo toàn bộ hồ sơ nhà có liên quan, biên nhận hồ sơ và thư mời này. Trân trọng. GIÁM ĐỐC .2 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó --------------- ------------------------------------------------------------

TỪ KHÓA LIÊN QUAN