TAILIEUCHUNG - Mệnh đề động từ với ‘GO’

Mệnh đề động từ với ‘GO’ Những động từ mệnh đề, hoặc động từ đa từ, là những động từ mà có 1 hoặc 2 trợ từ (một giới từ hoặc trạng từ), ví dụ, ”up‘ hoặc ‘down‘, để tạo cho các động từ thành những nghĩa mới. | Mệnh đề động từ với GO Những động từ mệnh đề hoặc động từ đa từ là những động từ mà có 1 hoặc 2 trợ từ một giới từ hoặc trạng từ ví dụ up hoặc down để tạo cho các động từ thành những nghĩa mới. Những nghĩa mới này thường không phải là nghĩa đen. Ví dụ to pick có nghĩa là chọn lựa hoặc chọn lọc she picked him for her team - bà ta chọn anh ta vào đội nhưng to pick on someone có nghĩa là phê bình ai đó một cách lập lại và không công bằng- Tim always picks on Jack because he thinks Jack is lazy - Tim luôn bắt bẻ Jack bởi vì anh ta cho rằng Jack làm biếng . Những mệnh đề động từ thường có hơn 1 nghĩa. Cũng vậy nhiều động từ kết hợp với nhiều giới từ khác nhau. Dưới đây là một số mệnh đề động từ mà sử dụng động từ go với một số trong những nghĩa khác nhau Go along a. Tiếp diễn hoặc tiếp tục xảy ra Ví dụ The party was going along fine until the police arrived. Then we had to turn off the music. Buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ cho đến khi cảnh sát đến. Sau đó chúng tôi phải tắt nhạc. b. Go along with someone đồng ý với ai đó hoặc việc gì Ví dụ I go along with what you say. Let s see what the others think about your idea. Tôi đồng ý với cái bạn nói. Hãy nghe những người khác nghĩ về ý kiến của bạn. Go by a. Về thời gian trôi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN