TAILIEUCHUNG - Mệnh đề nhượng bộ-điều kiện bắt đầu bằng `whatever'

Khái niệm cần biết - Mệnh đề nhượng bộ- điều kiện bắt đầu bằng `whatever', `whoever', `whichever' (,`wherever', or `however') được sử dụng như những mệnh đề phụ, mà không phải cả mệnh đề đóng vai trò là một thành phần của câu (làm chủ, làm tân ngữ hoặc bổ ngữ) như các mệnh đề quan hệ danh từ bên dưới, ở phần | Mệnh đề nhượng bộ-điều kiện bắt đầu bằng whatever whoever whichever niệm cần biết - Mệnh đề nhượng bộ- điều kiện bắt đầu bằng whatever whoever whichever wherever or however được sử dụng như những mệnh đề phụ mà không phải cả mệnh đề đóng vai trò là một thành phần của câu làm chủ làm tân ngữ hoặc bổ ngữ như các mệnh đề quan hệ danh từ bên dưới ở phần B. - Với những mệnh đề kiểu này ta tạm dịch là dù mặc dù không quan trọng không thành vấn đề - Như vậy hãy coi whatever whoever hoặc whichever trong trường hợp này được sử dụng như các LIÊN TỪ. - Nếu tách mệnh đề chính và mệnh đề phụ ra thì hai mệnh đề này vẫn có nghĩa riêng của nó đầy đủ về mặt ngữ pháp. II. Cách sử dụng 1. When you want to say that something is the case and that it does not matter which person place cause method or thing is involved you use whoever wherever however whatever or whichever . Khi bạn muốn nói rằng điều gì đó mới là đúng trong tình huống cụ thể và rằng dù người nào nơi nào nguyên nhân nào cách thức nào hoặc vật nào có liên quan đến đều không quan trọng thì bạn sử dụng whoever wherever however whatever or whichever . Whoever wins this civil war there will be little rejoicing at the victory. Wherever it is you aren t going. However it began the battle was bound to develop into a large-scale conflict. 2. Whatever and whichever are used either as determiners or pronouns. Whatever và whichever được sử dụng như những từ hạn định hoặc như những đại từ Như những từ hạn định chúng kết hợp với danh từ đại từ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN