TAILIEUCHUNG - Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng

Biểu mẫu Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng | Bộ (Sở): Đơn vị : THỐNG KÊ XUẤT KHO THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG Từ ngày:. Đến ngày: Phòng ban:. Chứng từ Diễn giải Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Số Ngày Mã vật tư:Tên vật tư: Cộng Tổng số Lập, ngày tháng năm Người lập Thủ kho Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) 2