TAILIEUCHUNG - Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ

Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ Despite/Inspite of (bất chấp, cho dù, ) Đằng sau hai cụm từ này phải dùng một danh từ hoặc ngữ danh từ, không được dùng một câu hoàn chỉnh. | Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ Despite Inspite of bất chấp cho dù . Đằng sau hai cụm từ này phải dùng một danh từ hoặc ngữ danh từ không được dùng một câu hoàn chỉnh. Despite his physical handicap he has become a successful businessman. In spite of his physical handicap he has become a successful businessman. Jane will be admitted to the university in spite of her bad grades. Jane will be admitted to the university despite her bad grades. Although Even though Though mặc dầu Đằng sau 3 cụm từ này phải dùng một mệnh đề hoàn chỉnh có cả chủ ngữ và động từ không được dùng một danh từ. Although he has a physical handicap he has become a successful businessman. Jane will be admitted to the university even though she has bad grades. Nếu though đứng một mình cuối câu tách biệt khỏi câu chính bởi dấu phẩy thì nó mang nghĩa tuy nhiên. He promised to call me till now I haven t received any call from him though. However adj S linkverb dù có . đi chăng nữa thì

TỪ KHÓA LIÊN QUAN