TAILIEUCHUNG - Thông báo thay đổi người đại diện

Biểu mẫu thông báo thay đổi người Đại diện của Công ty TNHH, Công ty cổ phần | Tên DN: Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do-Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi : Phòng Đăng ký Kinh doanh Doanh nghiệp : (ghi bằng chữ in hoa) - Giấy ĐKKD số : - Do :.Cấp ngày : - Địa chỉ trụ sở chính : - Điện thoại : Fax : - Email :. Website : 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .Nam/nữ : + Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp: nơi cấp: + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau : tên của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) . Nam/nữ : + Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp : . nơi cấp : + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : tên người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thể của công ty (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/nữ :. Chức danh : . + Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp : . nơi cấp : + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Công ty cam kết : - Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi không thuộc đối tượng cấm của pháp luật. - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. ngày tháng năm 200 . Chủ tịch HĐTV (chủ tịch HĐQT,chủ sở hữu công ty) (ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên) Kèm theo đăng ký thay đổi :

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG