TAILIEUCHUNG - Mẫu MBT-2

Biểu mẫu thông báo lập văn phòng đại diện | Mẫu MTB-2 Tên Doanh nghiệp CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi : Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hà Nội Tên doanh nghiệp : (ghi bằng chữ in hoa) Giấy chứng nhận ĐKKD số : Do : . Cấp ngày : Địa chỉ trụ sở chính : Điện thoại : Fax : Email :Website :. Ngành nghề kinh doanh : Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau : 1. Tên văn phòng đại diện :(ghi bằng chữ in hoa) Địa chỉ văn phòng đại diện : Điện thoại : Fax : Email : Website : Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện : 2. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện : Nam/Nữ Sinh ngày .// Dân tộc : .Quốc tịch : Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp: ./ ./ Nơi cấp : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Chỗ ở hiện tại : Doanh nghiệp cam kết : - Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/ quyền sử dụng của doanh nghiệp; - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. ngày . . Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Kèm theo thông báo : - .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.