TAILIEUCHUNG - Mẫu MBT-2

Biểu mẫu thông báo lập văn phòng đại diện | Mẫu MTB-2 Tên Doanh nghiệp CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi : Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hà Nội Tên doanh nghiệp : (ghi bằng chữ in hoa) Giấy chứng nhận ĐKKD số : Do : . Cấp ngày : Địa chỉ trụ sở chính : Điện thoại : Fax : Email :Website :. Ngành nghề kinh doanh : Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau : 1. Tên văn phòng đại diện :(ghi bằng chữ in hoa) Địa chỉ văn phòng đại diện : Điện thoại : Fax : Email : Website : Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện : 2. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện : Nam/Nữ Sinh ngày .// Dân tộc : .Quốc tịch : Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : Ngày cấp: ./ ./ Nơi cấp : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Chỗ ở hiện tại : Doanh nghiệp cam kết : - Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/ quyền sử dụng của doanh nghiệp; - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. ngày . . Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Kèm theo thông báo : - .

TÀI LIỆU HOT