TAILIEUCHUNG - BloodCount K

Máu trắng ở đàn ông hay đàn bà ở khoảng 4800 tế bào (TBMT tế bào máu trắng, WBC: white blood cells) cho đến 10800/mm³. Ở MỸ, thì chỉ viết ³. Dưới số đó gọi là thiếu máu trắng (TMT) (Leukopenia) trên số đó: quá nhiều máu trắng (leukocytosis). Đã nói qua về thiếu máu trắng, và đã nêu cách tính ANC (Absolute neutrophil count) (tổng số Tuyệt Đối Máu Trắng Trung Hoà - TTDTH) khi số này dưới hay bằng 500/mm3, thì xác suất bnhân bị nhiễm trùng rất cao, và phải bảo vệ bnhân bằng cách để họ. | BloodCount Kỳ rồi đã nêu máu trắng ở đàn ông hay đàn bà ở khoảng 4800 tế bào TBMT tế bào máu trắng WBC white blood cells cho đến 10800 mm3. Ở MỸ thì chỉ viết mm3. Dưới số đó gọi là thiếu máu trắng TMT Leukopenia trên số đó quá nhiều máu trắng leukocytosis . Đã nói qua về thiếu máu trắng và đã nêu cách tính ANC Absolute neutrophil count tổng số Tuyệt Đối Máu Trắng Trung Hoà - TTDTH khi số này dưới hay bằng 500 mm3 thì xác suất bnhân bị nhiễm trùng rất cao và phải bảo vệ bnhân bằng cách để họ ở phòng riêng và phải rửa tay mang mạng che mặt . Hematologists lắm khi nhận được các consultations hỏi tại sao bnhân bị thiếu máu trắng mà không thiếu máu đỏ không thiếu phiến huyết nhỏ . Trong nhà thương thì thường là do thuốc gây nên hoặc do miễn nhiễm -autoimmune. Đối với bnhân tại office thì thường cũng do những lý do đó và cũng nên lưu ý là đối với người khoẻ mạnh mà hơi thiếu tế bào máu trắng mild leukopenia - TBMT thường ở khoảng 2000 - 4000 mm3 thì thường sẽ không tìm ra đươc lý do nào cả dù có lấy cả tủy xương tủy xương sẽ bình thường . Đây là những cases khá nhức đầu vì có những bnhân đang bị môt. lý do tiềm ẩn nào đó mà tìm chưa ra. Cho nên lắm khi phải làm tất cả các tests để chứng minh tại thời điểm này không có gì đáng ngại. Tức là phải làm tối thiểu serum ANA antinuclear antibodies- đi tìm autoimmune disease độ lắng máu - sed rate - viết tắt cho sedimentation rate xem coi có bệnh gì hiện nay đang active hay không - CAT scan cuả bụng - đi tìm gan và lá lách -spleen ra sao - Có khi nên lấy máu gửi đi làm flow cytometry tìm thấy hairy cell leukemia theo lối này . Và dĩ nhiên phải xét lại rất cẩn thận danh sách thuốc bnhân đang uống. Còn nếu có quá nhiều máu trắng - leukocytosis định nghĩa là trên 10 nghìn tám trăm tb máu trắng trong một ly khối máu X 1000 mm3 thì các lý do chỉ chia ra làm hai thứ phản ứng - tức là lành - hoặc ung thư -tức là dữ - malignant. 1. Phản ứng với một cái gì đang tiềm ẩn chẳng hạn nhiễm trùng sẽ thấy Máu trắng trung hoà MTTH -

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    35    0    21-01-2021