TAILIEUCHUNG - Quite là Partially hay Totally?

Quite là Partially hay Totally? Nếu chúng ta nói: "I am quite happy". Câu này có nghĩa là Bạn phần nào khá hài lòng, khá vui, nhưng không hoàn toàn hài lòng, không hoàn toàn vui. Mà nó cũng có nghĩa là hoàn toàn hài lòng, thực sự vui, 100% hạnh phúc. | Quite là Partially hay Totally Nếu chúng ta nói I am quite happy . Câu này có nghĩa là Bạn phần nào khá hài lòng khá vui nhưng không hoàn toàn hài lòng không hoàn toàn vui. Mà nó cũng có nghĩa là hoàn toàn hài lòng thực sự vui 100 hạnh phúc. Bạn có thể sẽ hỏi là thế thì làm sao biết được sự khác nhau này Khi một người nào đó nói I am quite happy . Làm sao chúng ta biết được người đó muốn nói họ hoàn toàn hạnh phúc hay họ khá hạnh phúc Rất tiếc là nếu chỉ đọc câu đó trên giấy như vậy thì chúng ta không thể biết được. Nếu tôi đọc câu I am quite happy tôi thực sự không biết là nó có nghĩa partially happy hay completely happy. Tuy nhiên cũng đừng lo có những yếu tố có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Trước hết chúng ta có một số tính từ trong tiếng Anh với nghĩa là very . Ví dụ delighted có nghĩa là very pleased exhausted có nghĩa là very tired enormous có nghĩa là very big . Quite thường được dùng với một trong những tính từ này và trong ngữ cảnh đó nó có nghĩa là totally hoàn toàn. Vì thế chúng ta nói I am quite exhausted . Trong câu này quite có nghĩa là absolutely completely 100 exhausted. Bạn cứ thử nghĩ mà xem về mặt lôgíc thì không thể có chuyện somewhat very tired - nó hoàn toàn không có nghĩa. Thứ hai là chúng ta phải tìm hiểu ngữ cảnh của câu nói đó. Thường thường chúng ta có thể hiểu được nghĩa của từ quite

TỪ KHÓA LIÊN QUAN