TAILIEUCHUNG - Thông báo giải thể

Biểu mẫu thông báo về việc thực hiện quyết định giải thể | TÊN DNTN Số : CỘNG HOÀ- XÃ HỘI- CHỦ NGHĨA- VIỆT NAM Độc lập -Tự do-Hạnh phúc -----o0o----- , ngày tháng năm 200. THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ Kính gửi : Phòng Đăng ký Kinh doanh . - Tên Doanh nghiệp : - Giấy ĐKKD :. ngày cấp : - Trụ sở chính : - Điện thoại :. Fax : - Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh : - Họ tên chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện pháp luật : + Địa chỉ thường trú : + Giấy CMND số :. ngày cấp. Nơi cấp : - Tổ thanh lý theo Quyết định giải thể gồm : Ông (Bà) . (nêu rõ tên họ, chức vụ) Ông (Bà) Ông (Bà) THÔNG BÁO Doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục giải thể theo quy định pháp luật. Quyết định giải thể nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi thông qua quyết định giải thể : 1/ Doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể 3 số trên báo .vào các ngày 2/ Đối với việc thanh lý hợp đồng : Doanh nghiệp đã thanh lý các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự(nêu rõ loại hợp đồng) vào ngày .(Doanh nghiệp nêu rõ thời điểm thanh lý đối với từng hợp đồng hoặc thời điểm thanh lý hợp đồng cuối cùng). 3/ Đối với việc thanh toán các khoản nợ khách hàng và nợ khác: Doanh nghiệp đã thanh lý tất cả các hợp đồng, các khoản nợ vào ngày . (Doanh nghiệp nêu rõ thời điểm thanh lý đối với từng khoản nợ hoặc thời điểm thanh toán khoản nợ cuối cùng). 4/ Đối với việc thực hiện nghĩa vụ thuế : Doanh nghiệp đã hoàn tất các nghĩa vụ thuế vào ngày kèm xác nhận không nợ thuế ngày 5/ Đối với người lao động: Doanh nghiệp đã hoàn tất xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và trả đủ các khoản lương, trợ cấp cho người lao động vào ngày (Nếu doanh nghiệp có qui mô nhỏ, không thuê mướn lao động thì nêu rõ tình trạng của doanh nghiệp) 6/ Đối với việc thanh lý tài sản : Doanh nghiệp hoàn tât việc thanh lý tài sản vào ngày : Nay Doanh nghiệp xin thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố về kết quả của việc thực hiện quyết định giải thể và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những nội dung thông báo trên cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh bất kỳ tranh chấp nào về sau. ., ngày tháng .năm 200. ĐẠI DIỆN TỔ THANH LÝ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký,ghi rõ họ tên, chức vụ) HOẶC CHỦ DOANH NGHIỆP (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)