TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng"

Biểu mẫu về danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng | Bộ, Sở : . Đơn vị : DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI NƠI SỬ DỤNG Năm : . Phòng ban : STT Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Số hiệu TSCĐ Năm sử dụng Tỷ lệ khấu hao (%) Số năm sử dụng Nguyên giá Hao mòn năm nay Hao mòn luỹ kế Giá trị còn lại Cộng Tổng cộng 2