TAILIEUCHUNG - Thực hành Nhập môn lập trình - Trường ĐH Đà Lạt

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng gỡ rối, sửa lỗi trên Visual C++, bổ sung thêm một số kiến thức về chuỗi, con trỏ và cung cấp một số lượng tương đối lớn các bài tập nhằm giúp sinh viên học tốt học phần “Nhập môn lập trình”. | TRƯỜNG ĐẠI HOC ĐÀ LẠT KHOA TOẠn - TIN HOC TRAN NGOC ANH __s_ THÚC HÀNH NHẠP monlap trình Bài Giảng Tom Tàt ĐÍS Lưu. hành nội bộ RD à. Lạt 2008 LỜI MỞ ĐẦU Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng gỡ rối sửa lỗi trên Visual C bổ sung thêm một số kiến thức về chuỗi con trỏ và cung cấp một số lượng tương đối lớn các bài tập nhằm giúp sinh viên học tốt học phần Nhập môn lập trình . Nội dung gồm 6 mục Mục 1 Hướng dẫn viết và chạy chương trình CT bằng VC . Mục 2 Hướng dẫn sửa một số lỗi cảnh báo thường gặp. Mục 3 Kỹ thuật chạy Debug để gỡ rối CT. Mục 4 Một kỹ thuật kiểm chứng tự động CT trên các bộ dữ liệu được sinh ngẫu nhiên. Mục 5 Con trỏ. Mục 6 Tìm hiểu một số hàm xử lý chuỗi trong thư viện . Bài tập. Đà lạt 5 2008 Tác già MỤC LỤC Mục 1 Hướng dẫn viết và chạy chương trình CT bằng VC Chạy Visual Studio C Mở dự án Win32 Console Viết chương trình CT .4 Chạy và kiểm tra tính đúng của Mục 2 Hướng dẫn sửa một số lỗi cảnh báo thường Mục 3 Kỹ thuật chạy Debug để gỡ rối Xét CT xuất ra bảng mã ASCII của 256 ký Xét CT dổi số sang hệ Xét CT dổi số từ hệ 10 sang hệ b dùng Mục 4 Một kỹ thuật kiểm chứng tự động CT trên các bộ dữ liệu được sinh ngẫu Mục 5 Con Định nghĩa khai báo khởi tạo và sử dụng con Cấp phát và thu hồi vùng nhớ bằng con Toán tử tăng giảm trên biến con Một ứng dụng con trỏ để hoán vị giá trị hai Mục 6 Tìm hiểu một số hàm xử lý chuỗi trong thư viện Bài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN