TAILIEUCHUNG - Quy tắc đọc trọng âm dựa vào âm tiết và chữ cái

Quy tắc đọc trọng âm dựa vào âm tiết và chữ cái 1- Từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu eg: ready [' redi ] NGOẠI LỆ: paper [ pei' pơ] career [kơ' riơ] rely [ ri' lai ] | Quy tắc đọc trọng âm dựa vào âm tiết và chữ cái 1- Từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu eg ready redi NGOẠI LỆ paper pei pơ career kơ riơ rely ri lai 2-Từ 2 âm tiết nhưng được cấu tạo bằng cách thêm nhân tố và hậu tố thì trọng âm rơi vào âm tiết GỐC ex to act tobe react - trọng âm vân rơi vào act NGOẠI LỆ foresight forecast forehead forename unkeep 3- Những V có 2 âm tiết tận cùng ISE IZE FY ATE trọng âm rơi vào chính nó NGOẠI LỆ to realise Ex to dictate to relate to dify quả quyết 4- Từ có 3 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu Ex factory family president 5- Từ có 4 âm tiết trở lên trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ CUỐI trở LẠI Ex environment in vairơmơnt uni versity 6- V tận cùng ATE FY ISE IZE có 3 âm tiết trở lên trọng âm rơi vào âm tiết thử 3 từ CUỐI lên Ex organize .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN