TAILIEUCHUNG - Đơn từ "Thẻ kho"

Đơn từ về "Thẻ kho" cho các doanh nghiệp | Bộ (Sở): Đơn vị : THẺ KHO Từ ngày :. Đến ngày : Kho :. Mã vật tư :. Tên vật tư :. Chứng từ Diễn giải SL Nhập SL Xuất SL Tồn Số Ngày Số lượng tồn Cộng Lập, ngày tháng năm Người lập Thủ kho Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) Note : Group by Stock,ItemID 2