TAILIEUCHUNG - Mẫu số S12-H

Mẫu số S12-H về sổ tiền gửi | Bộ (Sở): Mẫu số S12-H Đơn vị : SỔ TIỀN GỬI Nơi mở tài khoản : Tài khoản :. Loại tiền :. Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tồn Ghi chú Số hiệu Ngày tháng Gửi vào Rút ra Còn lại Lập, ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2