TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Chứng từ ghi sổ"

Biểu mẫu về Chứng từ ghi sổ | Bộ (Sở) : Mẫu số S02A-H Đơn vị : CHỨNG TỪ GHI SỔ Số : CTGS : Ghi chú : Ngày CTGS : Ngày Số CT Trích yếu Nợ Có Số tiền Kèm theo : chứng từ gốc Lập, ngày tháng năm Người lập Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) 2