TAILIEUCHUNG - Chi tiết nguồn vốn đầu tư số F02-CĐT

Biểu mẫu về Chi tiết nguồn vốn đầu tư | Cơ quan cấp trên : Mẫu số F02-CĐT Đơn vị chủ đầu tư : (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) Ban quản lý dự án : CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Tên nguồn vốn đầu tư : . Quý năm . Đơn vị tính: . Tên dự án, công trình hạng mục công trình Số dư đầu quý Phát sinh tăng Phát sinh giảm Số dư cuối quý Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo Quý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo A 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Dự án A -Công trình +HMCT +HMCT + -Công trình +HMCT +HMCT + 2. Dự án B -Công trình +HMCT +HMCT + -Công trình +HMCT +HMCT + 3. - - Tổng cộng Lập, ngày tháng năm Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2