TAILIEUCHUNG - Tài liệu Should

Should (2) A Bạn có thể dùng should sau một số động từ, đặc biệt là các động từ sau: suggest (gợi ý, đề nghị), propose (đề nghị), recommend (tiến cử, giới thiệu) insist (khẩn khoản, nài nỉ) demand (yêu cầu) | Should 2 A Bạn có thể dùng should sau một số động từ đặc biệt là các động từ sau suggest gợi ý đề nghị propose đề nghị recommend tiến cử giới thiệu insist khẩn khoản nài nỉ demand yêu cầu They insisted that we should have dinner with them. Họ nài nỉ chúng tôi dùng cơm tối với họ. I demanded that we should apologise. Tôi yêu cầu anh ấy phải xin lỗi. What do you suggest I should do Bạn đề nghị tôi nên làm gì Cũng tương tự như vậy should có thể được dùng sau suggestion proposal recommendation . What do you think of Jane s suggestion that I should buy a car Anh nghĩ gì về lời gợi ý của Jane rằng tôi nên mua một chiếc xe hơi và sau các cụm từ It s important vital necessary essential that. It s essential that you should be here on time. Điều thiết yếu là bạn nên đến đây đúng giờ. B Bạn cũng có thể bỏ should khỏi tất cả các câu ở phần A It s essential that you be here on time. that you should be here I demanded that he .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN