TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Chi tiết bán hàng theo nhân viên"

Biểu mẫu về bảng kê khai Chi tiết bán hàng theo nhân viên | CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN Từ ngày :Đến ngày :. Ngày Số Loại Mã hàng Tên hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng trả lại Giảm giá /Trả lại Thuế trong doanh thu Mã nhân viên :Tên nhân viên :. Cộng Tổng cộng 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN