TAILIEUCHUNG - Thông tư số 51/2015/TT-BCT

Thông tư số 51/2015/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của bộ trưởng bộ công thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của bộ trưởng bộ công thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN