TAILIEUCHUNG - Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 10: Chiến lược giá" cung cấp các kiến thức giúp người học phân tích được vai trò của giá bán trong marketing mix và liệt kê được các mục tiêu của giá bán, nhận biết được tầm quan trọng của việc đánh giá giá trị sản phẩm,. . | MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 10: CHIẾN LƯỢC GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC TIÊU CHƯƠNG 10 NỘI DUNG CHƯƠNG 10 1. GIÁ BÁN SẢN PHẨM 4 GIÁ BÁN LÀ GÌ? GIÁ Số tiền khách hàng phải trả NGƯỜI BÁN LỢI ÍCH MÀ SẢN PHẨM MANG LẠI CHO NGƯỜI MUA GIÁ TRỊ GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG LÀ GÌ? = GIÁ TRỊ KH - Tổng giá trị khách hàng nhận được Tổng chi phí khách hàng phải bỏ ra VÍ DỤ VỀ TRADER JOE’S 2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ 9 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 12 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG KỲ ĐỊNH GIÁ CÁC MỤC TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN LỢI NHUẬN CÁC MỤC TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN SẢN LƯỢNG BÁN CÁC MỤC TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TỒN TẠI CỦA DOANH NGHIỆP CÁC MỤC TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH ẢNH CÔNG TY GIAI ĐOẠN TRONG CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM CHI PHÍ SẢN XUẤT CÁC THÀNH PHẦN KHÁC CỦA MARKETING MIX CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 21 CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ GIÁ