TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 10 năm 2009 - THPT Hương Trà

Các bạn tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 10 năm 2009 - THPT Hương Trà sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. | SỞ GD&ÐT THỪA THIÊN HUẾ TRƢỜNG THPT HƢƠNG TRÀ ---------- ----------- ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN VẬT LÝ KHỐI 10 Thời gian làm bài: 45 phút. (Không kể thời gian phát đề) ------------------------ ----------------------- Họ và tên:Lớp:. Mã đề: 320 SBD: --------------------------------------------------------------------------------------------------PHẦN CHUNG Câu 1: Ngƣời ta đẩy một vật có khối lƣợng 20 kg theo phƣơng ngang làm vật chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trƣợt giữa mặt dƣới của vật và sàn nhà là mt = 0,5 . Lấy g=10m/s2. Độ lớn của lực ma sát trƣợt giữa vật và sàn nhà là: A. 100N B. 200N C. 10N D. 20N Câu 2: Một vật chuyển động theo một đƣờng tròn bán kính 0,2 m với tốc độ góc không đổi 5 rad/s. Độ lớn gia tốc hƣớng tâm của vật là: A. 125 m/s2 B. 2,5 m/s2 C. 5 m/s2 D. 1,25 m/s2 Câu 3: Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trƣớc là: A. lực mà ngựa tác dụng vào xe B. lực mà xe tác dụng vào ngựa C. lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa D. lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất Câu 4: Chuyển động của vật nào dƣới đây đƣợc coi là rơi tự do nếu đƣợc thả rơi? A. Một cái lá cây rụng B. Một chiếc khăn tay C. Một mẩu phấn D. Một sợi chỉ Câu 5: Chọn câu đúng. Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách ngồi trên xe: A. dừng lại ngay B. chúi ngƣời về phía trƣớc C. ngả ngƣời về phía sau D. ngả ngƣời sang bên cạnh Câu 6: Biểu thức nào sau đây về lực hƣớng tâm là sai? mv 2 mw2 2 A. Fht = maht B. Fht = C. Fht = mw r D. Fht = r r Câu 7: Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu đƣợc gia tốc nhƣ thế nào? A. Lớn hơn B. Nhỏ hơn C. Không thay đổi D. Bằng 0 Câu 8: Một vật có khối lƣợng 5kg đang trƣợt trên một mặt phẳng nằm ngang nhẵn với gia tốc 3m/ s2 .Hợp lực tác dụng lên vật là: A. 25N B. 5N C. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG