TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 52

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 52', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | K7 Thunderbird K7 Duron Bo xtr It Duron FSB clock HSN CPU core qui trinh L2 Cache Cache-Speed max. temp. Vcore max. watt De cam Duron 550 MHz 200 MHz 5 5 Spitfire 130 nm 64 kB 550 MHz r0V 9D C 1 5 V 21 1 Socket A Duron 600 MHz 6 600 MHz 1 5 V Duron 6DD MHz 6 600 MHz 1 0 V 27 4 Duron 650 MHz 5 5 650 MHz 1 5 V 24 3 Duron 650 MHz 5 5 650 MHz 1 5 V 29 4 Duron 7DD MHz 7 700 MHz 1 5 V 25 5 Duron 7DD MHz 7 700 MHz 1 0 V 31 4 Duron 750 MHz 7 5 750 MHz 1 5 V 31 2 Duron 750 MHz 7 5 750 MHz 1 5 V 33 4 Duron BOO MHz 8 300 MHz 1 0 V 35 4 Duron 850 MHz 3 5 350 MHz 3Dj5 Duron 9DD MHz 9 900 MHz 1 0 V 39 5 Duron 950 MHz 950 MHz 1 5 V 41 5 Duron 9DD MHz D Morgan 900 MHz 1 75 V Duron 950 MHz 9 5 950 MHz 1 75 V 44 4 Duron 1DDÜ MHz 10 tOOO MHz 46 1 Duron 1100 MHz 11 1100 MHz 1 75 V 50 3 Duron 1200 MHz 12 1200 MHz 1 75 V 54 7 Duron 1300 MHz 13 1300 MHz 1 75 V 60 1 Duron 1400 MHz 266 MHz 10 5 Applebred 130 nm 1400 MHz B5 C 1 50 V 57 Duron 1600 MHz 12 1800 MHz 1 50 V 57 Duron 1300 MHz 13 5 1300 MHz 1 50 V 57 K7 Athlon XP Sempron OPN-Code Model Freq. HSN FSB dock L2 Cache Vcore max temp. Pmax Qui trinh CPU core Athlon XP AXOA32DÜDKV4E 32DD 2200MHz 20DMHz siaa 1 65V B5-C 76 8W L j 130nm Model 10 Barton AXOA30D0DKV4E 3DÛQ 2100MHz 10 5x 20DMHz AXOA30D0DKV4D 3DÛQ 2107MHz 166MHz 74 3W AX0A2BDÜDKV4D 2800 2083MHz 12 5x 68 3W AXOAÏ6DODKV4D 2800 1917MHz 68 3W AXDA25DÜDKV4D 2500 1833MHz 68 3W AXDC24D0DKV3C 2400 2000MHz 15 Dx 133MHz 256KB 1 65V Mode 10 Thorton AXDC2209DUV3C 2200 1800MHz 13 5x 1 60V 62 8W AXDC2000DUV3C 2DÜ0 1607MHz 12 5x arc AXDA2BD9DKV3D 2800 2250MHz 13 5x 166MHz 1 65V B5-C 68 3W Models Thoroughbred C AXDA2709DKV3D 2700 2107MHz 13 Dx AXDA2609DKV3D 2800 20B3MHZ 12 5x AXDA2609DKV3C 2800 2133MHz 16 Dx 133MHz K f 68 3W Model B Thoroughbred B AXDA24D9DKV3C 2400 2000MHz 15 Dx AXDA22Ü9DUV3C 2200 1800MHz 1 60V 62 8W AXDA21Ü9DUT3C 21 00 1733MHz 13 Dx arc 62 1W AXDA20D9DUT3C 2DOO 1607MHz 60 3W AXDA1BD9DUT3C 1800 .