TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Vĩnh Long - Mã đề 575

Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2016-2017 của Sở GD&ĐT Vĩnh Long Mã đề 575 tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 Môn: LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra có 5 trang) Mã đề thi 575 Câu 1: Cơ quan nào sau đây nói về vai trò của Hội đồng Bảo An? A. Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới. B. Cơ quan hành chính- tổ chức của Liên Hợp Quốc. C. Cơ quan gồm đại diện các nước thành viên, có quyền bình đẳng thảo luận các vấn đề quan trọng hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương Liên Hợp Quốc qui định. D. Cơ quan giữ vai trò giải quyết các tranh chấp quốc tế. Câu 2: Sau Hiệp ước Hoa-Pháp, để tránh cùng lúc đối phó với nhiều kẻ thù, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn giải pháp: A. Hòa với Pháp và Trung Hoa Dân quốc. B. Hòa với Pháp, Nhật để đuổi Anh, Trung Hoa Dân quốc về nước. C. Hòa hoãn, nhân nhượng Pháp nhưng đấu tranh cứng rắn với Trung Hoa Dân quốc. D. Hòa để tiến. Câu 3: Mục tiêu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 là A. lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. B. đưa nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao. C. thực hiện thành công đường lối “Ba ngọn cờ hồng”. D. biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh Câu 4: Hội nghị nào sau đây của Đảng đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước ? A. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 7/1936. B. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 10/1930. C. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 11/1939. D. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 5/1941. Câu 5: Giai cấp tiểu tư sản Việt Nam buổi đầu hình thành gồm có A. tiểu thương, tiểu chủ, thầu khoán, học sinh, sinh viên, trí thức, một bộ phận địa chủ phong kiến yêu nước. B. học sinh, sinh viên, trí thức, tiểu thương, tiểu chủ, giáo viên, nhà báo C.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.