TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2013 - Sở GD & ĐT Tp. HCM

Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2013 - Sở GD & ĐT Tp. HCM nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm. | S GI D C H H H H CH I H ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG HK I - NH: 2013-2014 ôn: ật lí Khối: 11 Ban: cơ bản chuẩn hời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) I- Lý thuyết 4,5 điểm Câu 1( 1 điểm ) Phân biệt vật dẫn điện và vật cách điện. Câu 2 ( 1,25 điểm ) Tụ điện là gì? Tụ điện dung để làm gì ? Kí hiệu của tụ điện là gì? Câu 3 ( 1,25 điểm ) Công của lực điện trong điện trường đều được xác định bằng biểu thức nào? êu đặc điểm công của lực điện trong điện trường đều Câu 4 ( 1 điểm ) Khi đưa một quả cầu A nhiễm điện lại gần một quả cầu B nhỏ nhẹ chưa nhiễm điện được treo theo phương thẳng đứng bằng một sợi chỉ thì có những hiện tượng gì xảy ra? Vì sao? II- Bài tập 5,5 điểm Câu 5 ( 1,5 điểm ) Hai điện tích điểm Q1= 10-7 C, Q2 = -10-7 C đặt trong chân không cách nhau 10 cm. a) ính lực tương tác điện giữa hai điện tích đó. ( 1 điểm ) b) ếu cho hai điện tích trên tiếp xúc nhau, sau đó đưa về vị trí cách nhau như trên thì lực tương tác điện giữa hai điện tích đó bằng bao nhiêu? ( 0,5 điểm) Câu 6 ( 2 điểm ) Cho 2 điện tích điểm Q1 = Q2 = C đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau 40 cm a) ẽ vec tơ cường độ điện trường E1 và E2 do Q1,Q2 gây ra tại trung điểm AB. ( 0,5 điểm ) b) ính độ lớn cường độ điện trường E1 và E2 do Q1,Q2 gây ra tại trung điểm AB. ( 1 điểm ) c) ính cường độ điện trường tổng hợp do Q1và Q2 gây ra tại trung điểm AB. ( 0,5 điểm ) Câu 7 ( 1 điểm ) Cho hai bản kim loại phẳng A, B tích điện trái dấu cùng độ lớn và đặt song song như hình vẽ. iện trường giữa 2 bản là đều E 6000 V/m. ính hiêu điện thế UAB A B E 2cm Câu 8 ( 1 điểm ) ối hai bản của một tụ điện có ghi 20 µF – 200 V vào một hiệu điện thế 120 . ính điện tích mà tụ điện tích được. ********************************************************************** áp án và thang điểm: hần lý thuyết ội dung Câu 1 2 3 4 Câu hang điểm hân biệt ụ điện là ụ điện dùng để tích và phóng điện ẽ kí hiệu tụ điện Công thức công của lực điện: ặc điểm : Hiện tượng và giải thích: - Ban đầu hút nhau .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.