TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Vĩnh Long - Mã đề 229

Tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Vĩnh Long - Mã đề 229 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì kiểm tra chất lượng giữa học kì sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 Môn: LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra có 5 trang) Mã đề thi 229 Câu 1: Những quyết định của Hội nghị Ianta dẫn đến kết quả A. thế giới phân thành thế 2 cực do Mĩ và Liên xô đứng đầu. B. thế giới phân thành thế đa cực: Mĩ, Liên xô, Nhật bản, Tây Âu. C. thế giới phân thành thế đơn cực do Mĩ đứng đầu. D. thế giới phân thành thế ba cực do Mĩ, Liên xô, Tây Âu chi phối. Câu 2: Tháng 12/1989 đánh dấu sự kiện gì của ‘‘Chiến tranh lạnh’’ A. Diễn ra trên phạm vi toàn thế giới B. Chính thức chấm dứt. C. Bắt đầu diễn ra. D. Sắp kết thúc. Câu 3: Hội nghị nào sau đây của Đảng đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước ? A. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 10/1930. B. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 11/1939. C. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 7/1936. D. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 5/1941. Câu 4: Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì A. chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai chính thức bị xóa bỏ. B. châu Phi hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị thực dân cũ, giành độc lập dân tộc. C. có 17 nước châu Phi được trao trả độc lập. D. Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi. Câu 5: Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là A. Trần Phú. B. Nguyễn Văn Cừ. C. Lê Hồng Phong. D. Nguyễn Ái Quốc. Câu 6: Sự kiện nào sau đây “tạo điều kiện cho ta kéo dài thời gian hòa hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng chuẩn bị bước vào kháng chiến toàn quốc” ? A. Hiệp ước Hoa- Pháp 28/2/1946. B. Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946. C. Bản Tạm ước 14/9/1946. D. Đàm phán Phôngtennơblô 6/7/1946. Câu 7: Hai căn cứ địa đầu tiên của cách mạng nước ta là A. Bắc Sơn- Võ Nhai, Cao Bằng. B. Cao- Bắc- Lạng, Hà -Thái- Tuyên. C. Bắc Sơn- Võ Nhai. D. Bắc Sơn-Võ Nhai, Cao- Bắc- Lạng- Hà -Thái- Tuyên. Câu 8: Đại hội Quốc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.