TAILIEUCHUNG - Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng giúp người học nêu được các thành phần của hệ thống thông tin marketing và vai trò của nó trong việc hoạch định chiến lược marketing, trình bày được các bước thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu từ ba nguồn thông tin của hệ thống thông tin marketing,. . | MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING & nghiên cứu marketing TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC TIÊU CHƯƠNG 5 Hệ thống thông tin marketing (MIS) bao gồm con người, công cụ và phương thức để thu thập, phân loại, phân tích và phân phối thông tin cần thiết, kịp thời và chính xác cho người ra quyết định. YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CÔNG TY HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING Chuyên gia marketingvà những người sử dụng thông tin khác Sự thấu hiểu mong muốn của khách hàng từ nguồn thông tin marketing MÔI TRƯỜNG MARKETING Các thị trường mục tiêu Các kênh marketing Đối thủ cạnh tranh Công chúng Tác lực môi trường vĩ mô HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING PHÁT TRIỂN THÔNG TIN CẦN THIẾT Đánh giá nhu cầu thông tin Cơ sở dữ liệu nội bộ Cơ sở dữ liệu nội bộ Cơ sở dữ liệu nội bộ Phân tích & sử dụng thông tin ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THÔNG TIN MARKETING HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING Chuyên gia marketingvà những người sử dụng thông tin khác Sự thấu hiểu mong muốn của khách hàng từ

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.