TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 12 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 12: Chính sách phân chia cổ tức" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa của CS phân chia cổ tức, CS phân chia cổ tức, các vấn đề khác của CS phân chia cổ tức. nội dung chi tiết. | Chương 12 CHÍNH SÁCH PHÂN CHIA CỔ TỨC 1 Chính sách phân chia cổ tức Ý nghĩa của CS phân chia cổ tức CS phân chia cổ tức Các vấn đề khác của CS phân chia cổ tức 2 . Ý nghĩa của CS phân chia cổ tức LN giữ lại là nguồn vốn nội lực quan trọng cho tăng trưởng của DN Lợi tức CP là phần LN DN chi trả cho cổ đông hiện hữu CSPCCT tối ưu: phân phối giữa CT TT cho cổ đông & giữ lại cho tăng trưởng sao cho thị giá cổ phiếu đạt lớn nhất 3 . CS phân chia cổ tức Xác định lợi tức CP phải thanh toán Sự bất hợp lý trong SC phân chia CT Các nhân tố ảnh hưởng tới CS phân chia CT Quyền hạn của HĐQT trong việc ra QĐ phân chia CT 4 . Xác định lợi tức CP phải thanh toán DN có dự án đầu tư hấp dẫn: nguồn LNGL có CP vốn < huy động vốn CP mới WACC giảm giá CP tăng LN được giữ lại tài trợ các DA, phần còn lại chia cổ tức có thể = 0 CT = 0 kéo dài nhà đầu tư mất kiên nhẫn giá CP .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.