TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Chương 4 - Lê Cẩm Tú

Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Chương 4 do Lê Cẩm Tú biên soạn sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về chương trình con, cách xây dựng hàm, truyền tham số cho hàm, hàm đệ quy,. để nắm bắt các nội dung chi tiết. | Chương 4 CHƯƠNG TRÌNH CON Hà Nội – 2014 Đặt vấn đề Viết chương trình tính S = a! + b! + c! với a, b, c là 3 số nguyên dương nhập từ bàn phím. 01/03/2014 Chương 4 - Chương trình con Chương trình chính Nhập a, b, c > 0 Tính S = a! + b! + c! Xuất kết quả S Nhập a > 0 Nhập b > 0 Nhập c > 0 Tính s1=a! Tính s2=b! Tính s3=c! 2/43 2 Đặt vấn đề 3 đoạn lệnh nhập a, b, c > 0 01/03/2014 Chương 4 - Chương trình con do { printf(“Nhap mot so nguyen duong: ”); scanf(“%d”, &a); } while (a Viết 1 lần và sử dụng nhiều lần Đoạn lệnh nhập tổng quát, với n = a, b, c Đoạn lệnh tính giai thừa tổng quát, n = a, b, c 01/03/2014 Chương 4 - Chương trình con do { printf(“Nhap mot so nguyen duong: ”); scanf(“%d”, &n); } while (n 0 Tính S = a! + b! + c! Xuất kết quả S Nhập a > 0 Nhập b > 0 Nhập c > 0 Tính s1=a! Tính s2=b! Tính s3=c! 2/43 2 Đặt vấn đề 3 đoạn lệnh nhập a, b, c > 0 01/03/2014 Chương 4 - Chương trình con do { printf(“Nhap mot so nguyen duong: ”); scanf(“%d”, &a); } while (a <= 0); do { printf(“Nhap mot so nguyen duong: ”); scanf(“%d”, &b); } while (b <= 0); do { printf(“Nhap mot so nguyen duong: ”); scanf(“%d”, &c); } while (c <= 0); 3/43 3 Đặt vấn đề 3 đoạn lệnh tính s1 = a!, s2 = b!, s3 = c! 01/03/2014 Chương 4 - Chương trình con { Tính s1 = a! = 1 * 2 * * a } s1 = 1; for (i = 2; i <= a ; i++) s1 = s1 * i; { Tính s2 = b! = 1 * 2 * * b } s2 = 1; for (i = 2; i <= b ; i++) s2 = s2 * i; { Tính s3 = c! = 1 * 2 * * c } s3 = 1; for (i = 2; i <= c ; i++) s3 = s3 * i; 4/43 4 Đặt vấn đề .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.