TAILIEUCHUNG - Quyết định số 994/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 994/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc. | Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số QĐ-LĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc Bộ TRƯỞNG Bộ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 106 2012 NĐ-CP ngày 20 12 2012 cửa Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Căn cứ Bản Ghi nhớ ngày 17 5 2016 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về việc phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS Căn cứ Thông báo ngày 07 7 2016 của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc HRD Korea về kỳ thỉ tiếng HàrQần thứ 11 tại Việt Nam . Xét đề nghị cùa Cục trướng Cục Quán lý lao động ngoài nước và Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao Trung tâm Lao động ngoài nước làm đầu mối phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc HRD Korea và các cơ quan chức năng của Việt Nam tổ chức kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc vào 2 ngày 08 và ngày 09 10 2016. Điều 2. Kinh phí tổ chức kỳ thi được HRD Korea chi từ nguồn thu lệ phí thi. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Họp tác quốc tế Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . . Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ trưởng để b cáo - Lưu VT Cục QLLĐNN. KT. Bộ TRƯỞNG ỞNG ậu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.