TAILIEUCHUNG - Quyết định 14478/QĐ-BCT

Quyết định 14478/QĐ-BCT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do bộ công thương chủ trì xây dựng, ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành. | Bộ CÔNG THƯƠNG Số ____ QĐ-BCT 14478 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng ban hành và liền tịch ban hành hết hiệu lực thi hành Bộ TRƯỞNG Bộ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 95 2012 NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 Cặn cứ Nghị định số 24 2009 M -CP ngậy 17 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy đ nh ch tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bán quy phạm pháp luật năm 2008 __________________ Căn cứ Nghị định số 16 2013 ND-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ị QUYẾT ĐỊNH Ị Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành ị tính đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2015 Danh mục kèm theo . ị Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ị Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thủ trưởng các cơ I quan đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi Ị hành Quyêt định này. . Nơi nhận -NhưĐiều 3 - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Chính phủ - Văn phòng Quốc hội - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW - Bộ trưởng các Thứ trưởng - Công báo - Website Bộ Công Thương - Lưu VT PC 05b . KT. Bộ TRƯỞNG Đỗ Thắng Hải Bộ Công Thương danh mục văn bản quy LUẬT DO Bộ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ XÂY DỤNG BAN HANH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU Lực THI HÀNH tính đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2015 Ban hành kèm theo Quyết định sổ 14 47 8 QĐ-BCT ngày 2 9 tháng Ị 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương STT Ngày tháng năm ban hành .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.