TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 6: Định giá chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu thường, trạng thái cân bằng của giá cổ phiếu trên thị trường. . | Chương 7 ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN 1 Định giá chứng khoán . Định giá trái phiếu . Định giá cổ phiếu thường . Trạng thái cân bằng của giá cổ phiếu trên thị trường 2 . Định giá trái phiếu . Khái niệm . Phân loại trái phiếu . Phương pháp định giá trái phiếu 3 . Khái niệm Trái phiếu: • Chứng từ có giá trị, công cụ nợ dài hạn • Người phát hành nợ thanh toán cho trái chủ lãi hằng năm • Thanh toán theo mệnh giá khi đáo hạn 4 . Khái niệm Giá trị bề mặt của trái phiếu – Par value: mệnh giá – giá trị thanh toán khi đến hạn. Ngày đáo hạn: TP đến hạn, được thanh toán. Đáo hạn gốc: số năm tính từ thời điểm phát hành đến ngày đáo hạn. Lãi suất huy động vốn (KD): tỷ lệ trả lãi cố .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.