TAILIEUCHUNG - Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT

Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương. Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;. | BO THONG TIN VA TRUYEN THONG CONG HOA x A HO! CHID NGHIA VIET NAM DOcl4p - Tu. do - Hanh phtie s6: Ha Noi, ngay 3 tiding g nam 2017 /2017/TT-MITI' THONG TV Quy dinh mvc Oa claim toi da dich vu buu chinh phuc vu co quan Ding, Nha ntrerc dia phtrcrng Can cu Ludt Btru chinh ngay 17 thong 6 nom 2010; Can cu Ludt Gia ngay 20 thOng 6 nam 2012; Can al. Nghi dinh so 177/2013/ND-CP ngay 14 thOng 11 dam 2013 czia Chinh phis quy dinh chi tiet va hiding clan thi hanh mot so dieu cita Ludt GiO; Nghi Binh so 149/2016/ND-CP ngay 11 thong 11 nam 2016 clic' Chinh phis sera doi, 6,6 sung mot so dieu cita Nghi dinh so 177/2013/ND-CP; Can ca. Nghi dinh so 17/2017/ND-CP ngay 17 thOng 02 nam 2017 cita Chinh phzi quy dinh chtic nang, nhie'm vu, quyen hign va ca cent to chtic cica B6 Thong tin va Truyen thong; Can cu Quyet dinh so 55/2016/QD-TTg ngity 26 thOng 12 nam 2016 ceia Thu ttrong Chinh phit ye Mang buu chinh phyc vu co. quan Dang, Nha nu6c; Theo de nghi cua Vy truong Vu Buu chinh; B6 tru&ng B6 Thong tin yet Truyen thong ban heath Thong to quy dinh mem gia cuac toi da dich vu buu chinh phyc vu ca quan Dang, Nha nuac a dia phircmg. etna i uatV ww Dieu 1. Pham vi dieu chinh Thong to nay quy dinh mire gia cu6c t6i da dich vu buu chinh phuc vu co quan Bang, Nha nu6c dia phuong (sau day goi la dich vu buu chinh KT1) bao 1. Mire gia cuac t6i da dich vu KT 1. 2. Mire gia cuac t6i da dich vu KT1 theo d6 khan: H6a t6c, Hen gi6. 3. Mix gia emit t6i da dich vu KT1 theo d6 mat: A, B, C. Dieu 2. WA ttrqng ip dung 1. 136i tuong phuc vu cna Mang buu chinh phuc vu co quan Bang, Nha nu6c dia phuang quy dinh tai Phu luc II ban hanh kern theo Quy6t dinh s6 55/2016/QD-TTg ngay 26 thong 12 nam 2016 cita Thu Wong Chinh phi! ve Mang btru chinh phuc vu co quan Bang, Nha nu6c a) Cap tinh: Tinh fiy, thanh ay va cac Ban dm tinh Ay, thanh ily; HOi dOng nhan dan; Van phong doan Dai bieu Qu6c hOi; Uy ban nhan dan va cac co- quan chuyen mon truc thuOc; Toa an nhan dan; Vien kiem sat nhan dan;

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.