TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Chương 0 - Lê Cẩm Tú

Bài giảng trang bị những khái niệm cơ bản về lập trình, hình thành và nâng cao tư duy thuật toán cho sinh viên; đồng thời cũng trang bị những kĩ năng lập trình cơ bản trên ngôn ngữ lập trình C. bài giảng để nắm bắt các nội dung chi tiết. | CƠ SỞ LẬP TRÌNH 1 Lê Cẩm Tú lecamtu1983@ 098 890 4042 Hà Nội – 2014 Giới thiệu môn học Số tín chỉ: 3 Thời gian: Lý thuyết: 60% Thực hành, thảo luận: 40% Tự học: 200% Đánh giá Kiểm tra giữa kì: 30% 02 bài thực hành trên máy (2x15%) Chuyên cần: 10% Thi cuối kì: 60% 10/08/2014 Giới thiệu môn học 2/9 Giới thiệu môn học Mục tiêu của học phần Về lý thuyết: Trang bị những khái niệm cơ bản về lập trình, hình thành và nâng cao tư duy thuật toán cho sinh viên. Về kĩ năng: Trang bị những kĩ năng lập trình cơ bản trên ngôn ngữ lập trình C. Tài liệu tham khảo Phạm Văn Ất (2009), Giáo trình kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao, NXB Hồng Đức Quách Tuấn Ngọc (1998), Ngôn ngữ lập trình C, NXB Giáo dục 10/08/2014 Giới thiệu môn học 3/9 Yêu cầu đối với học viên Tham dự các buổi học trên lớp Đọc, nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo Tham gia thảo luận trên lớp Làm bài tập từng chương Thực hành tại Phòng máy tính Có ý thức tổ chức, kỷ luật theo quy định của trường, lớp và của giảng viên phụ trách. 10/08/2014 Giới thiệu môn học 4/9 Nội dung Chương 1: Các khái niệm cơ bản về lập trình Các khái niệm cơ bản về lập trình Các bước xây dựng một chương trình Thuật toán và cách biểu diễn thuật toán Chương 2: Các phần tử cơ bản của NNLT C Bộ ký tự/Từ khoá/Tên Cấu trúc chung của chương trình Các kiểu dữ liệu cơ sở Biểu thức/ Câu lệnh Vào – ra dữ liệu trong C Môi trường làm việc C 10/08/2014 Giới thiệu môn học 5/9 Nội dung Chương 3: Các cấu trúc điều khiển Cấu trúc rẽ nhánh (If, switch) Cấu trúc lặp (while, do while, for) Các lệnh nhảy (goto, break ) Chương 4: Chương trình con Khái niệm về chương trình con Cách xây dựng hàm Tham số và truyền tham số cho hàm Hàm đệ quy Một số hàm thông dụng 10/08/2014 Giới thiệu môn học 6/9 Nội dung Chương 5: Kiểu dữ liệu mảng Mảng một chiều Mảng nhiều chiều Chương 6: Kiểu con trỏ Địa chỉ và con trỏ Khai báo, các phép toán trên con trỏ Con trỏ và mảng một chiều, mảng nhiều chiều Mảng các con trỏ Con trỏ hàm Cấp phát bộ nhớ động và danh sách liên kết 10/08/2014 Giới thiệu môn học 7/9 Nội dung Chương 7: Xâu kí tự Khai báo và các thao tác với xâu kí tự Một số hàm xử lí xâu kí tự Mảng xâu kí tự Chương 8: Kiểu dữ liệu cấu trúc Khai báo, truy cập đến các thành phần cấu trúc Mảng cấu trúc Con trỏ của cấu trúc Chương 9: Kiểu dữ liệu tệp Khái niệm về tệp, các bước xử lý Tệp nhị phân Tệp văn bản 10/08/2014 Giới thiệu môn học 8/9 Tiến trình học tập Buổi Nội dung Buổi Nội dung 1 Chương 1 9 Chương 5 2 Chương 2 10 Thực hành chương 5 3 Thực hành chương 1+2 11 Kiểm tra bài 1 – Thực hành 4 Chương 3 12 Chương 6+7 5 Thực hành chương 3 13 Thực hành chương 7 6 Chương 4 14 Chương 8+9 7 Thực hành chương 4 15 Thực hành chương 8 8 Chương 5 16 Kiểm tra bài 2 – Thực hành 10/08/2014 Giới thiệu môn học 9/9

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.