TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 6: Giá trị của tiền tệ theo thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị tương lai và lãi tích hợp, hiện giá của tiền tệ, ứng dụng của hiện giá, lạm phát và giá trị của tiền tệ theo thời gian. . | Chương 6 GÍA TRỊ CỦA TiỀN TỆ THEO THỜI GIAN 1 Giá trị của tiền tệ theo thời gian Giá trị tương lai và lãi tích hợp Hiện giá của tiền tệ Ứng dụng của hiện giá Lạm phát và giá trị của tiền tệ theo thời gian 2 . Giá trị tương lai và lãi tích hợp . Lãi đơn . Lãi kép . Lãi suất 3 . Lãi đơn Lãi tính trên vốn gốc 1 lần I P *r *t S P I P P *r *t I: Tiền lãi P: Vốn đầu tư ban đầu S: Giá trị tích luỹ cuối cùng r: Lãi suất t: Thời gian đầu tư Microsoft Office Excel Worksheet 4 . Lãi kép Lãi các kỳ trước được nhập chung vào vốn gốc để tính lãi tiếp cho kỳ sau Fv n Pv * (1 r ) n Pv: Giá trị hiện tại của tiền tệ Fvn: Giá trị tương lai vào năm (n) Microsoft Office Excel .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.