TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 9

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 9 trình bày các nội dung về đánh giá khả năng lao tác của trâu bò, những yếu tố ảnh hưởng đến sức lao tác, nuôi dưỡng trâu bò cày kéo, chăm sóc trâu bò cày kéo, chọn lọc và sử dụng trâu bò cày kéo, biện pháp nâng cao sức kéo và năng suất cày kéo,. | NỘI DUNG Chăn nuôi trâu bò Cày kéo • Cơ sở khoa học của sự co cơ • Đánh giá khả năng lao tác của trâu bò • Những nhân tố ảnh h−ởng đến sức lao tác • Nuôi d−ỡng trâu bò cày kéo • Chăm sóc trâu bò cày kéo • Chọn lọc và sử dụng trâu bò cày kéo • Biện pháp nâng cao sức kéo và năng suất cày kéo Cấu trúc cơ bản của cơ vân trú cơ sở khoa học của sự co cơ họ củ sự cơ Cấu trúc cơ bản của trú cơ vân Cấu trúc phân tử và trú phâ cơ chế co cơ cơ Năng lượng cho sự ng ượ co cơ cơ Sợi cơ được bọc bởi mụ liờn kết Bú sợi cơ được bọc bởi mụ liờn kết Sợi cơ được bọc bởi mụ liờn kết Bú sợi cơ được bọc bởi mụ liờn kết Cơ được bọc bởi vỏ bọc mụ liờn kết Cơ được bọc bởi vỏ bọc mụ liờn kết Gõn Gõn Màng xương Xương Màng xương Xương 3 4 Năng lượng co cơ ượng cơ Cấu trúc phân tử và cơ chế co cơ trú phâ cơ C2 5 Fatty acids 6 Mỏi cơ và giải lao giả Đánh giá khả năng lao tác của trâu bò Thời gian làm việc việ Lực kéo Công lao tác Sức bền 7 << 8 Lực kéo Thời gian làm việc việ a. Lực kéo trung bình Lự bì - Xác định bằng lực kế đặt nối giữa gia súc với công cụ sản xuất. giữ xuất. - Phải đo nhiều lần với khoảng cách đo như nhau để tính ra giá trị khoả như giá Phả trung bình. nh. b. Lực kéo tối đa - Đo bằng lực kế như đo lực kéo trung bình. nh. như - Trên đoạn đường mà gia súc kéo xe, xếp dần trọng lượng lên xe Trê xe, trọ ượn cho đến khi gia súc không thể đi được nữa. Ghi lại trọng tải và sức khô thể ược trọ kéo lớn nhất. nhất. c. Sức giật tối đa giậ Xác định bằng cách mắc lực kế vào công cụ sản xuất, cho trâu bò xuất, trâ kéo hết sức, kéo nhiều lần và lấy lần có sức giật cao nhất. giậ nhất. a. Thời gian làm việc trên hiện trường việ trê hiệ tr− Là thời gian từ lúc bắt đầu làm việc việ đến khi kết thúc (bao gồm cả thời gian thú quay đầu, nghỉ giải lao hay nghỉ để nghỉ giả nghỉ điều chỉnh công cụ sản xuất). chỉ xuất). b. Thời gian làm việc thực tế việ thự Là thời gian thực tế trâu bò làm thự trâ việc, không tính thời gian nghỉ. việ khô nghỉ c. Tổng thời gian làm việc cả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.