TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 6

Chương 6: Chăn nuôi bê nghé sẽ giúp người học nắm bắt được các kiến thức cơ bản về sự phát triển của bê nghé, chăn nuôi bê nghé sơ sinh, chăn nuôi bê nghé trước cai sữa, cai sữa, chăn nuôi bê nghé sau cai sữa,. | NỘI DUNG MễN HỌC CHĂN NUễI TRÂU Bề Lợi nhuận Chăn nuôi bê nghé Nội dung: sinh sản quản lớ sinh sản (4, 5) năng suất + thức ăn (2) + sức khoẻ + - Sự phát triển của bê nghé - Chăn nuôi bê nghé sơ sinh chuồng trại (3) - Chăn nuôi bê nghé trước cai sữa giống (1) - Cai sữa - Chăn nuôi bê nghé sau cai sữa kỹ thuật chăn nuụi (6, 7, 8, 9) 1 Các giai đoạn phát triển của bê phá triể củ bê SỰ PHÁT TRIỂN CỦA Bấ NGHẫ PHÁ TRIỂ CỦ NGHẫ 1. Thời kỳ sơ sinh (7-10 ngày đầu) kỳ (7- ngà đầu) Cỏc giai đoạn phỏt đoạ phỏ triển của bờ nghộ triể củ nghộ Quy luật phỏt luậ phỏ triển khụng đồng triể đồ đều Tỏc động của độ củ chăm súc nuụi sú dưỡng đến sự phỏt dưỡ đế sự phỏ triển của bờ nghộ triể củ nghộ + Điều kiện sống của cơ thể hoàn toàn thay kiệ số củ cơ thể hoà toà đổi đổi + Khả năng tự vệ còn thấp Khả tự + Cơ năng tiêu hoá còn rất yếu Cơ tiê hoá 2. Thời kỳ bú sữa và tập ăn thức ăn thực vật kỳ và thứ thự vậ + Bê sinh tr−ởng rất nhanh tr−ởng + Sữa là thức ăn chính và được thay thế dần Sữ là thứ và được dầ bằng thức ăn thực vật => lúc đầu cơ năng tiêu hoá thự vậ lú đầu cơ tiê hoá thứ chủ yếu là dạ múi khế, về sau dạ cỏ phát triển chủ là dạ phá triể nhanh chóng 3. Thời kỳ sau cai sữa (cai sữa đến thành thục về kỳ sữ sữ thà tính) + Tuyến sinh dục và tuyến sữa bắt đầu phát sữ bắ đầu phá và phát tiển chiều cao và rộng ngoạ phá triể mạ hơ x−ơng phá tiể và - Sau khi sinh: tốc độ phát triển của mô x−ơng giảm xuống nhưng mô cơ tố phá triể củ mô −ơng giả xuố như mô lại tăng. X−ơng trục phát triển mạnh làm cho cơ thể dài ra tă X−ơng phá triể mạ là cơ thể + Mô cơ phát triển mạnh ở 12-14 tháng tuổi đầu, sau đó cường độ Mô phá triể mạ 12- thá tuổ đầu, c− sinh tr−ởng và tăng trọng tuyệt đối của mô cơ giảm. tr−ởng và trọ tuyệ đối củ mô giả + Mô mỡ được tích luỹ trong cơ thể ở độ tuổi muộn hơn. Mô được luỹ cơ thể tuổ muộ hơ c. Trao đổi chất đổi - Cơ thể non có cường độ tổng hợp protein mạnh thể c− hợ mạ - Độ tuổi càng cao mỡ tích luỹ càng nhiều trong thân thịt tuổ cà mỡ luỹ thâ - Các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.