TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 4: Quản trị vốn lưu động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về quản trị VLĐ, mối quan hệ giữa tài trợ vốn ngắn hạn và dài hạn, quản trị vốn ngắn hạn. . | Chương 4 Quản trị vốn lưu động 1 Quản trị VLĐ . Khái quát chung về quản trị VLĐ . Mối quan hệ giữa tài trợ vốn ngắn hạn và dài hạn . Quản trị vốn ngắn hạn 2 . Khái quát chung về quản trị VLĐ . Khái niệm VLĐ . Nguồn tài trợ VLĐ . Chu kỳ luân chuyển VLĐ 3 . Khái niệm VLĐ TS ngắn hạn, thời hạn sử dụng dưới 1 năm. Khoản phải thu Hàng tồn kho Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn 4 Hàng tồn kho Nguyên vật liệu Chi phí sản xuất dở dang Thành phẩm tồn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.