TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 3: Kế hoạch tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập về kế hoạch tài chính, mô hình kế hoạch tài chính. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. | Chương 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 1 Kế hoạch TC Dẫn nhập về KHTC Mô hình KHTC 2 Dẫn nhập về KHTC Phân tích đầu tư và chọn phương án tài trợ Dự toán cho tương lai trên cơ sở các quyết định hiện tại Quyết định các phương án tài chính Đánh giá hiệu quả các mục tiêu đề ra trong KHTC 3 KHTC ngắn hạn Nhu cầu vốn trong 12 tháng Khả năng thanh toán các khoản nợ đáo hạn và khoản phải thu ngắn hạn Dự kiến vốn lưu động cho các khâu: chuẩn bị SX – SX - tiêu thụ - thu tiền Dự kiến tài trợ vốn lưu động Kế hoạch phân chia lợi nhuận Thiết lập các chỉ tiêu TC Dự phóng BCTC năm 4 KHTC dài hạn KHTC 5 – 10 năm Quyết định đầu tư: Đưa vào SX SP mới? Loại bỏ một SP? KHTC cho một dự án đầu tư: nguốn vốn, trích khấu hao Quyết định cấu trúc vốn mục tiêu Quyết định chính sách cổ tức Dự phóng BCTC dài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.