TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Đại Đồng

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Đại Đồng giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo đề thi. | PHÒNG GD-ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS ĐẠI ĐỒNG ------------------ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: Hóa Học - Lớp 9 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0đ) Hãy khoanh tròn một trong các chữ cái A, B, C hoặc D ở các câu sau đây, nếu đúng. Câu 1: Phát biểu không đúng là: A. Clo là phi kim hoạt động hóa học mạnh hơn lưu huỳnh B. Phản ứng giữa dung dịch NaOH với dung dịch NaHCO3 là phản ứng trung hòa. C. Natri tiếp xúc với giấy lọc ẩm, giấy lọc bốc cháy, nhôm tiếp xúc giấy lọc không bốc cháy. D. Tất cả các muối cacbonat và muối hidrocacbonat đều bị phân hủy bởi nhiệt. Câu 2: Chất X thế được với Cl2 (ánh sáng). Chất Y thế được Br2 (bột sắt, nhiệt độ). X, Y lần lượt là: A. Benzen, etilen. B. Metan, benzen. C. Axetilen, metan D. Axetilen, etilen. Câu 3: Cho các chất: Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ và protein. Số chất thủy phân trong môi trường axit, có đun nhẹ (hoặc enzim ở nhiệt độ thường) đều tạo ra glucozơ là A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 4: Chất tác dụng được với: Na, Na2O, NaOH, Na2CO3, NaHCO3 là A. glucozơ. B. rượu etylic C. axit axetic D. etyl axetat Câu 5: Cho các chất: metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic. Số chất có liên kết đôi là A. 1 B. 3 C. 2. D. 4. Câu 6: Dãy chất sau đây là polime: A. Protein, PE, xenlulozơ, cao su. B. Tinh bột, chất béo, poli (vinyl clorua) C. Etyl axetat, Polietilen, tinh bột . D. Chất béo, gluxit, protein, cao su buna Câu 7: Có 3 lọ đựng dung dịch các chất: Axit axetic, glucozơ và saccarozơ đã mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt các chất là: A. Dung dịch AgNO3/NH3 và natri. B. Natri và dung dịch iot. C. Quì tím và dung dịch AgNO3/NH3. D. Dung dịch AgNO3/NH3 và H2SO4 (l) Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 46 gam rượu etylic trong không khí (oxi chiếm 20% thể tích không khí). Thể tích không khí đã dùng ở đktc là (C = 12, O = 16, H = 1) A. 224 lít B. 112 lít C. 67,2 lít D. 336 lít Câu 9: Nguyên tố hóa học ở chu kì 2, nhóm VII là A. phi kim hoạt động hóa học mạnh B. phi kim hoạt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.