TAILIEUCHUNG - Kết quả bước đầu phẫu thuật cắt gian cơ thắt điều trị ung thư trực tràng thấp

Đề tài này được tiến hành với mục tiêu nhằm xác định kết quả bước đầu phẫu thuật cắt gian cơ thắt điều trị ung thư trực tràng thấp. Nghiên cứu tiền cứu 8 bệnh nhân ung thư trực tràng thấp được thực hiện nối đại tràng hậu môn tại Bệnh viện ĐHYD TPHCM. bài viết. | KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT CẮT GIAN CƠ THẮT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP Nguyễn Hoàng Bắc*, Nguyễn Hữu Thịnh* TÓM TẮT Tổng quan: Trước đây, ung thư trực tràng thấp là chỉ định của phẫu thuật Miles. Gần đây, một số trường hợp ung thư trực tràng thấp có thể bảo tồn được cơ thắt với kỹ thuật cắt gian cơ thắt, nối đại tràng ống hậu môn. Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu 8 bệnh nhân ung thư trực tràng thấp được thực hiện nối đại tràng hậu môn tại Bệnh viện ĐHYD TPHCM. Kết quả: Tất cả các trường hợp có bờ cắt an toàn. Sau 1 năm theo dõi chưa có trường hợp nào tái phát. Chức năng hậu môn trực tràng suy giảm nhiều sau mổ và hồi phục dần theo thời gian. Kết luận: Phẫu thuật cắt gian cơ thắt, nối đại tràng ống hậu môn có kết quả tốt về ung thư học và chức năng hậu môn nếu được chỉ định thích hợp. Đây là một lựa chọn cho những trường hợp ung thư trực tràng thấp. ABSTRACT THE PRIMARY RESULTS OF INTERSPHINCTERIC RESECTION IN PATIENTS WITH ULTRALOW RECTAL CANCER Nguyen Hoang Bac, Nguyen Huu Thinh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 13 – Supplement of No 1 - 2009: 29 – 31 Objectives: Low rectal cancer was a indication of Miles’s procedure. In recent years, intersphincteric resection with coloanal anastomosis has been proposed to avoid permanent colostomy for low rectal cancer. Methods: This is cross-study on 8 low rectal cancer patients at UMC. Results: All of patients had safe margin. After 1 year follow-up, there was no recurrence case. The anorectal functions were impaired and recovered gradually. Conclusion: The intersphincteric resection with coloanal anastomosis had showed the good results of oncology and anorectal function. This is a option for very low rectal cancer. Trong những năm gần đây, phẫu thuật cắt TỔNG QUAN gian cơ thắt với nối đại tràng ống hậu môn Từ khi được Miles giới thiệu năm 1908, phẫu đư ợc áp dụng chọn lọc cho một số trư ờng hợp thuật cắt toàn bộ trực tràng qua ngã bụng và ung thư thấp hơn 5cm. Phẫu thuật này ra đời tầng sinh môn được xem là phẫu thuật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.