TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - Đại học Văn Hiến

Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 5: Quản trị tài sản của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị tài sản của NHTM, các thành phần của tài sản, các phương pháp quản trị tài sản, quản trị hoạt động tín dụng,. . | 12/10/2017 ĐẠI HỌC VĂN HIẾN KHOA KINH TẾ Nội dung bài học . Tổng quan về quản trị tài sản của NHTM . Các thành phần của tài sản . Các phương pháp quản trị tài sản . Quản trị hoạt động tín dụng . Quản trị hoạt động đầu tư chứng khoán . Tổng quan về tài sản của NHTM . Tổng quan về tài sản của NHTM 1. Khái niệm về tài sản có và quản trị tài sản . Tài sản - Phạm trù kinh tế: Là giá trị tiền tệ của các tài sản mà ngân hàng có quyền sở hữu (bao gồm các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt) một cách hợp pháp. - Tài sản là kết quả của việc sử dụng vốn của ngân hàng, là những tài sản được hình thành từ các nguồn vốn của ngân hàng trong quá trình hoạt động 1. Khái niệm về tài sản có và quản trị tài sản . Tài sản Phân loại tài sản của ngân hàng - Căn cứ vào hình thức tồn tại . Tổng quan về tài sản của NHTM . Tổng quan về tài sản của NHTM 1. Khái niệm về tài sản có và quản trị tài sản . Quản trị tài sản 2. Các yếu tố tác động đến quản trị tài sản Là việc quản lý các danh mục sử dụng vốn của - Mối liên hệ tương hỗ giữa ngân hàng với khách ngân hàng nhằm tạo một cơ cấu tài sản thích hợp bao gồm: ngân quỹ, tín dụng, đầu tư và các tài sản khác đảm bảo ngân hàng hoạt động kinh doanh an toàn và có lãi. - Căn cứ vào nguồn gốc hình thành - Căn cứ vào vị trí trong bảng tổng kết tài sản - Các quy định của pháp luật hàng - Lợi nhuận mà ngân hàng đạt được trong kinh doanh và nhu cầu tăng cổ tức của các cổ đông. - Hiệu quả và sự an toàn của ngân hàng 1 12/10/2017 . Tổng quan về tài sản của NHTM . Tổng quan về tài sản của NHTM 3. Các nguyên tắc quản trị tài sản 4. Mục tiêu của chiến lược quản trị tài sản - Đa dạng hoà các khoản mục tài sản để phân tán - Tối đa hoá lợi nhuận rủi ro - Thanh khoản Khả năng sinh lời - Phải đảm bảo chuyển hoá một cách linh hoạt về - Tối thiểu rủi ro - Đảm bảo nhu cầu thanh khoản và khả năng sinh lời mặt giá trị giữa các danh mục tài sản. . Các thành phần của tài sản . Các thành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.