TAILIEUCHUNG - Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. | .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.