TAILIEUCHUNG - Bài giảng Đo vẽ địa chính - GV. Nguyễn Tấn Lực

Bài giảng Đo vẽ địa chính do Nguyễn Tấn Lực biên soạn cung cấp các kiến thức về: Tổng quan bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính, các phương pháp thành lập bản đồ địa chính, hệ thống lưới khống chế phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính, đo vẽ chi tiết yếu tố nội dung bản đồ, biên vẽ bản đồ gốc và biên tập thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính ban đầu, ập dự toán kinh phí đo đạc địa chính. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA BỘ MÔN ĐỊA TIN HỌC CBGD: Nguyễn Tấn Lực GiỚI THIỆU Môn học cung cấp các kiến thức về: • Tổng quan bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính • Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính • Hệ thống lưới khống chế phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính • Đo vẽ chi tiết yếu tố nội dung bản đồ • Biên vẽ bản đồ gốc và biên tập thành lập bản đồ địa chính • Lập hồ sơ địa chính ban đầu • Lập dự toán kinh phí đo đạc địa chính 2 TRIỂN KHAI MÔN HỌC • Học tập trên lớp • Nghiên cứu tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ở nhà • Thực hành đo đạc, thu thập số liệu ngoài thực địa • Biên vẽ bản đồ gốc, lập bản đồ địa chính tại lớp và ở nhà 3 CẤU TRÚC MÔN HỌC Môn học theo chương trình CDIO bao gồm 60 tiết, trong đó: • Học tập trên lớp (lý thuyết): 30 tiết • Thực hành và bài tập lớn: 30 tiết 4 TÀI LiỆU THAM KHẢO • Sách, giáo trình: Nguyễn Trọng San, Đo đạc địa chính • Bài giảng: Nguyễn Tấn Lực, Bài giảng đo vẽ địa chính, bk e-learning; • Tiêu chuẩn, quy chuẩn: -Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính. -Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.