TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tin học cơ sở (Phần 2): Chương 2 - ĐH Giao thông vận tải

Bài giảng "Tin học cơ sở - Chương 2: Nhập xuất dữ liệu và các lệnh điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm xuất có định dạng, hàm nhập có định dạng, hàm nhập/xuất kí tự, hàm xuất/nhập chuỗi,. | Hàm xuất có định dạng: printf Nhập/xuất dữ liệu NỘI DUNG CHÍNH Hàm nhập có định dạng: scanf Hàm nhập/xuất kí tự Hàm xuất/nhập chuỗi: puts và gets Câu lệnh rẽ nhánh: if, switch Các lệnh điều khiển Câu lệnh lặp: while, do while, for Câu lệnh nhảy: break, continue, goto 2 Khoa CNTT - Bài giảng THDC - Khối ngành kỹ thuật . Nhập xuất dữ liệu Thiết bị xuất (màn hình) Thiết bị nhập (bàn phím) Ở chương này chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu các lệnh nhập/xuất với các thiết bị tương ứng là bàn phím và màn hình. Để sử dụng các lệnh xuất/nhập dữ liệu thì cần khai báo tiền xử lý #include ở đầu chương trình. 3 Khoa CNTT - Bài giảng THDC - Khối ngành kỹ thuật Hàm xuất có định dạng printf Cú pháp sử dụng : printf(“chuỗi định dạng”, danh sách đối số); Chuỗi định dạng có thể bao gồm: kí tự văn bản, kí tự điều khiển và đặc tả định dạng. - VD: printf(“Hello World\n”);/*In ra mà hình Hello World sau đó đưa con trỏ xuống dòng kế tiếp bằng kí tự điều khiển \n*/ - Danh sách đối số là tùy ý, có thể không có đối số nào cả. Nếu có nhiều đối số thì chúng phải được viết tách nhau bởi dấu phẩy. VD: printf(“ 3+4 = %d “, 3+4); printf(“ %d + %d = %d”, 3, 4, 3+4); 4 Khoa CNTT - Bài giảng THDC - Khối ngành kỹ thuật Các kí tự điều khiển và kí tự đặc biệt - \n : Nhảy xuống dòng kế tiếp canh về cột đầu tiên; \t : Canh cột tab ngang; \b : Backspace xóa lùi một kí tự trước vị trí con trỏ; \r : Nhảy về đầu dòng, không xuống dòng; \a : Âm thanh báo; \\ : In ra dấu \ \" : In ra dấu " \' : In ra dấu ' %%: In ra dấu % 5 Khoa CNTT - Bài giảng THDC - Khối ngành kỹ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.