TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Sinh học: Cấu trúc quần xã Động vật phù du trong Vịnh Bình Cang - Nha Trang và sự vận chuyển Cacbon và Nitơ từ Thực vật phù du sang Động vật phù du

Luận án Tiến sĩ Sinh học "Cấu trúc quần xã Động vật phù du trong Vịnh Bình Cang - Nha Trang và sự vận chuyển Cacbon và Nitơ từ Thực vật phù du sang Động vật phù du" với mục tiêu chính như Tìm hiểu các đặc trưng của quần xã ĐVPD trong thủy vực ven bờ Việt Nam, tìm hiểu cấu trúc vi lưới thức ăn trong các thủy vực ven bờ, tìm hiểu sinh thái học cá thể Chân mái chèo. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ---------------TRƯƠNG SĨ HẢI TRÌNH CẤU TRÚC QUẦN XÃ ĐỘNG VẬT PHÙ DU TRONG VỊNH BÌNH CANG – NHA TRANG VÀ SỰ VẬN CHUYỂN CACBON VÀ NITƠ TỪ THỰC VẬT PHÙ DU SANG ĐỘNG VẬT PHÙ DU LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Chuyên ngành: Thủy sinh vật học Mã số: 62 42 01 08 Nha Trang - 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của hai thầy hướng dẫn GS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm và GS. TS. Kurt Thomas Jensen đã có nhiều ý kiến đóng góp trong suốt quá trình thực hiện luận án này. Chân thành cám ơn Cơ sở Đào tạo, Lãnh đạo Viện Hải dương học, Phòng Sinh vật phù du biển và Phòng Đào tạo Sau đại học, Đại học Khoa học Huế, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh. Dự án P2 - 08-VIE, hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch về “Biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái cửa sông của Việt Nam” (CLIMEEViet) đã tạo điều kiện cho tôi được sử dụng vật mẫu và thực hiện nội dung đa dạng sinh học động vật phù du vùng cửa sông Việt Nam. Nghiên cứu sinh cũng được tài trợ một phần kinh phí trong suốt thời gian học tập. PGS. TS. Đoàn Như Hải, chủ nhiệm đề tài NAFOSTED đã giúp phân tích các chỉ số đồng vị cacbon và nitơ của sinh vật phù du biển. Cám ơn TS. Lars Chresten Lund-Hansen đã tài trợ một phần kinh phí cho nghiên cứu sinh thực tập tại bộ môn Sinh thái biển, Đại học Aarhus, Đan Mạch; Viện nghiên cứu biển Baltic (IOW), Đức đã tạo điều kiện cho tôi có những khóa học ngắn hạn và hỗ trợ phân tích mẫu đồng vị cacbon và nitơ của sinh vật phù du biển. Luận án này trước tiên dành cho ba – mẹ và những người thân yêu nhất đã động viên con trong suốt thời gian học tập và thực hiện luận án. Khánh Hòa, ngày 1 tháng 7 năm 2016 Trương Sĩ Hải Trình DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA: Phân tích phương sai một yếu tố (analysis of variance) CCA: Phương pháp phân tích đa yếu tố CMC: Chân mái chèo (Copepoda) ClimeeViet: chương trình nghiên cứu biến đổi khí hậu và hệ sinh thái cửa sông Việt .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.