TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hà Hưng (ĐH Kinh tế Quốc dân)

Bài giảng "Quản trị kinh doanh nông nghiệp - Chương 4: Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và đặc điểm, những nhân tố ảnh hưởng, tổ chức tiêu thụ sản phẩm. . | Logo Chương 4 Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp Logo Contents 1 2 3 Vai trò và đặc điểm Những nhân tố ảnh hưởng Tổ chức tiêu thụ sản phẩm Company Logo Logo I. Vai trò và đặc điểm trò Sản xuất Tiêu thụ Tiêu dùng Company Logo Logo I. Tổ chức sử dụng đất đai trong KDNN 2. Đặc điểm 1/ SP nông nghiệp và thị trường nông sản mang tính vùng và khu vực 2/ Tính mùa vụ thị trường 3/ NS đa dạng, nhu cầu tối thiểu hang ngày, thị trường rộng Tổ chức tiêu thụ cần linh hoạt. 4/ Có tiêu dùng nội bộ Company Logo Logo II. Những nhân tố ảnh hưởng Nhóm nhân tố thị trường 1. Nhu cầu thị trường 2. Cung sản phẩm 3. Giá cả CS VC-KT&CN SX & TT 1. Hệ thống hạ tầng 2. CN thu hoạch 3. CN chế biến CS Vĩ mô 1. CS nhiều thành phần KT 2. CS tiêu dùng 3. CS đầu tư và ứng dụng KHCN 4. CS giá cả, bảo trợ sx, tiêu thụCompany .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.