TAILIEUCHUNG - Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 21 tháng 11 năm 2014;. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN